per aspera ad astra

:.: :.: :.: :.: :.:

strona główna :.: opracowania :.: zadania :.: encyklopedia :.: download :.: linki :.: kontakt
Bogdan Świniarski

Dr Janusz B. Kępka polemizuje z autorem artykułu, odnosząc się do...? Czytaj niżej!

Powrót do artykułu "Inne spojrzenie na budowę materii"

Fotonowo zelektryzowany

dr Janusz B. Kępka

            Na stronie internetowej www.iwiedza.net  prezentowana jest "Ciekawa praca pana Bogdana Świniarskiego.", zwanego dalej w skrócie Panem Autorem, pod interesującym tytułem: "Inne spojrzenie na budowę materii".

            Pan Autor tego artykułu przedstawia się, że jest nauczycielem fizyki w gimnazjum, i wskazuje: "Fundamentalnym, całkowicie potwierdzonym doświadczalnie jest fakt, że ładunki elektryczne doznając przyśpieszenia promieniują fale elektromagnetyczne. Jest to podstawowa informacja o budowie ładunków elektrycznych."

I zaraz dalej:

"Analizując wyniki dotychczasowych doświadczeń naukowych uważam, że budowa elektronu i innych ładunków jest następująca: elektron jest wnęką zbudowaną z głównej części masowej, wypełnioną uwięzionymi w niej fotonami;  uwięzione (sprężone) fotony można nazwać "zimnymi" fotonami. Budowa wnęki (obiektu) może być prosta lub złożona.(ważne).

Rysunek. Przekrój wnęki prostej

1.      Główna część masowa (grawitacyjna)

2.      Część elektromagnetyczna (uwięzione fotony posiadają masę spoczynkową, pole elektryczne pochodzi od tych fotonów.)

                                                     

W powyższym, Pan Autor wprost przedstawia i sugeruje szereg wątpliwej wartości i rzetelności "informacji", oraz ogłasza własną "teorię" na temat budowy elektronu z "uwięzionymi fotonami".

Rozważmy więc co następuje.

1o Pan Autor nie wskazuje tego "Fundamentalnego, całkowicie potwierdzonego doświadczalnie faktu,.", ponieważ nie ma żadnego "potwierdzonego doświadczalnie faktu, że ładunki elektryczne doznając przyśpieszenia promieniują fale elektromagnetyczne."

A to z tego prostego faktu, że nie są żarówkami znanej f-my Osram. I dlatego nie promieniują.

Wbrew zapewnieniom Pana Autora, a co wprost wynika z obserwacji, poruszające się cząstki materialne, w tym ładunki elektryczne, nie "promieniują fal elektromagnetycznych", lecz powodują generację promieniowania elektromagnetycznego w bardzo dokładnej (możliwej do osiągnięcia) próżni. Na przykład, w próżni kosmicznej.

Podobnie, płynąca po jeziorze łódź nie promieniuje fal, lecz powoduje generację ruchu falowego w ośrodku, w którym porusza się, czyli w wodzie.

2o Wbrew "gienialnemu objawieniu" Pana Autora, elektron nie jest wnęką wypełnioną "uwięzionymi zimnymi" fotonami. Ani "zimnymi", ani też "gorącymi".

            Otóż, z wielu doświadczeń wprost wynika, że elektron jest elementarnym, a więc niepodzielnym, ładunkiem elektryczności ujemnej. Wykazuje przy tym cechę ciał materialnych - bezwładność (naturalna zdolność utrzymywania stanu ruchu), a tym samym można mu przypisać masę me ,  która jest miarą bezwładności ciał materialnych.

W 1891 r. nazwę elektron wprowadził George Johnstone Stoney dla określenia elementarnej jednostki elektryczności ujemnej w procesie elektrolizy.

Z kolei, Sir Joseph John Thomson wykazał doświadczalnie korpuskularną naturę promieniowania katodowego, a w 1897 r.  obecność w tym promieniowaniu ujemnego ładunku elektrycznego o niezmiennej wartości, wcześniej nazwanego elektronem.

3o  Szanowny Pan Autor myli się twierdząc, że - cytuję:  " . (uwięzione fotony posiadają masę spoczynkową, pole elektryczne pochodzi od tych fotonów.), koniec cytatu.

Wielce Szanowny Panie Autorze!

a)  nie istnieją "fotony posiadające masę spoczynkową".

Otóż, cytuję: "Zgodnie z teorią względności energia cząstek, które mają masę spoczynkową różną od zera, powinna przy zbliżaniu się prędkości cząstki do prędkości światła wzrastać do nieskończoności. Ponieważ w przypadku fotonu poruszającego się z prędkością światła mamy do czynienia ze skończoną energią, musimy zatem przyjąć, że foton ma masę spoczynkową równą zeru." (S. Frisz i A. Timoriewa, KURS FIZYKI, tom III,  Warszawa 1959, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, str. 400). 

W dniu 18 kwietnia 1955 r. Wielce Szanowny i Oświecony Pan Albert Einstein uzyskał (wreszcie!) "masę spoczynkową" ("A wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie. Amen.").

A to dlatego właśnie, że Pan Albert Einstein nie był. fotonem. A szkoda.

b) jednak, warto tu przy okazji zauważyć, że wbrew zapewnieniom (także spoczywającego) Alberta Einsteina, żadne ciało materialne, w tym Pan Albert Einstein, a także Szanowny Pan Autor,  nie posiada tzw. "masy spoczynkowej". 

Otóż, podstawową cechą tego, ale nie "tamtego"(!), świata materialnego jest ruch! Jeżeli tak, a tak właśnie jest, to nie istnieje coś takiego jak "masa spoczynkowa", dla której spełniony jest warunek: , czyli dane ciało materialne jest absolutnie (względem "próżni kosmicznej") nieruchome.

Niestety, "na złość"(?) Panu Einsteinowi, a także Panu Autorowi, dla wszystkich ciał materialnych spełniony jest warunek: . A wiedzieli to już (pra)Starożytni.

Interesujący jest tu także arystotelesowski dowód św. Tomasza z Akwinu na istnienie Boga (dowód z ruchu). Otóż, św. Tomasz z Akwinu przedstawia: ". wtedy jest udowodnionem co zamierzaliśmy, że się  musi przyjąć coś poruszającego nieruchomego. A to nazywamy Bogiem.", koniec cytatu.

Rozumiem, i przyjmuję do wiadomości oraz stosowania, że Wielce Szanowny Pan Autor nie chce twierdzić, że jest Panem Bogiem.

Natomiast, jeżeli chodzi o Pana Alberta Einsteina, to "różnie bywało".

c)  nazwę foton wprowadził w 1926 r. Gilbert  Newton Lewis (fizykochemik amerykański, 1875-1946) dla hipotetycznego nowego elementu atomu. Według Lewisa foton nie jest światłem, lecz odgrywa zasadniczą rolę w każdym procesie promieniowania.

Z kolei, dzięki Panu Albertowi Einsteinowi foton stał się światłem o masie inercjalnej m ("A światłość wiekuistą dał mu Pan Albert Einstein"). Tym samym, fotony oddziaływują grawitacyjne z materią, np. ze Słońcem ("odchylenie promienia świetlnego w kierunku Słońca"), a także oddziaływały z Panem Albertem Einsteinem.

Następnie, dzięki Panu Autorowi " pole elektryczne pochodzi od fotonów uwięzionych we wnęce", czyli "uwięziony foton" stał się elektrycznością ("A zelektryzował go Pan Bogdan Świniarski"). 

Z poważaniem

                                                                                       "fotonowo zelektryzowany"

A.D. 2009

:...:...:...: :...:...:...: