Definicje jednostek podstawowych SI i niektórych pochodnych

Jednostki podstawowe

Metr (m)
jest to długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 s.

Kilogram (kg)
jest to masa międzynarodowego wzorca tej jednostki masy przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres.

Sekunda (s)
jest to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 133Cs (cezu 133).

Amper (A)
jest to prąd elektryczny nie zmieniający się, który płynąc w dwóch przewodach równoległych, prostoliniowych, nieskończenie długich, o przekroju znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2 · 10-7 N na każdy metr długości.

Kelwin (K)
jest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody; stosuje się do wyrażania temperatury termodynamicznej T i różnicy temperatur.

Mol (mol)
jest to liczność (ilość) materii, występująca gdy liczba cząstek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg 12C (węgiel 12); przy stosowaniu mola należy określić rodzaj cząstek; mogą być nimi: atomy molekuły, jony, elektrony itp., albo określone zespoły takich cząstek.

Kandela (cd)
jest to światłość, jaką ma w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 540 · 1012 Hz, i którego natężenie w tym kierunku jest równe 1/683 W/sr.

Jednostki pochodne (wybrane)

Radian (rad)
jest to kąt płaski zawarty między dwoma promieniami koła wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej promieniowi koła.

Steradian (sr)
jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli wycinający z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli.

Jednostka powierzchni metr kwadratowy (m²) jest to powierzchnia równa powierzchni kwadratu, którego bok ma długość 1 m.

Jednostka objętości metr sześcienny (m³) jest to objętość równa objętości sześcianu, którego promień ma długość 1 m.

Jednostka krzywizny metr do potęgi minus pierwszej (m-1) jest to krzywizna łuku okręgu, którego promień ma długość 1 m.

Herc (Hz)
jest to częstotliwość zjawiska okresowego, którego okres jest równy 1 s.

Jednostka prędkości metr na sekundę (m/s) jest to prędkość liniowa, z jaką poruszający się punkt przebywa drogę długości 1 m w czasie 1 s.

Jednostka gradientu prędkości sekunda do potęgi minus pierwszej (s-1) jest to gradient prędkości w strumieniu laminarnie płynącego płynu występujący pomiędzy dwoma warstwami tego płynu, odległymi o 1 m, jeżeli zmiana prędkości w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu jest jednostajna i taka, że różnica prędkości jednej warstwy względem drugiej jest równa 1 m/s.

Jednostka prędkości kątowej radian na sekundę (rad/s) jest to prędkość kątowa, z jaką poruszający się po okręgu koła punkt zakreśla łuk odpowiadający kątowi 1 rad w czasie 1 s.

Jednostka przyspieszenia metr na kwadrat sekundy (m/s2) jest to przyspieszenie liniowe, przy jakim prędkość liniowa zmienia się o 1 m/s w czasie 1 s.

Jednostka przyspieszeni kątowego radian na kwadrat sekundy (rad/s2) jest to przyspieszenie kątowe, przy jakim prędkość kątowa zmienia się o 1 rad/s w czasie 1 s.

Jednostka gęstości kilogram na metr sześcienny (kg/m³) jest to gęstość ciała mającego masę 1 kg i objętość 1 m³.

Jednostka pędu kilogram razy metr na sekundę (kg ·  m/s)) jest to pęd ciała o masie 1 kg poruszającego się z prędkością 1 m/s.

Jednostka momentu pędu kilogram razy metr kwadratowy na sekundę (kg · m²/s) jest momentem pędu (krętem) punktu materialnego poruszającego się po torze kołowym o promieniu 1 m przy pędzie punktu równym 1 kg · m/s.

Jednostka momentu bezwładności kilogram razy metr do potęgi drugiej (kg · m²) jest momentem bezwładności pobocznicy nieskończenie długiego walca, której masa jest równa 1 kg, a promień 1 m.

Niuton (N)
jest to siła, jaka w kierunku jej działania nadaje masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s2.

Jednostka popędu niutonosekunda (N · s) jest popędem (impulsem siły) udzielonym ciału przez działanie nań w czasie 1 s stałej siły, równej 1 N.

Jednostka momentu siły niutonometr (N · m) jest to moment siły równej 1 N względem punktu leżącego w odległości 1 m od kierunku działania siły.

Jednostka impulsu momentu siły niutonometr razy sekunda (N · m · s) jest impulsem momentu stałej siły działającego przez czas 1 s względem punktu, dla którego moment działania tej siły równy jest 1 N · m.

Jednostka ciężaru właściwego niuton na metr sześcienny (N/m³) jest ciężarem właściwym ciała w warunkach, w których na 1 m³ objętości tego ciała działa siła grawitacyjna równa 1 N.

Paskal (Pa)
jest to ciśnienie występujące na płaszczyźnie o powierzchni 1 m², na którą działa prostopadle siła 1 N (rozłożona jednostajnie na całą powierzchnię).

Jednostka gradientu ciśnienia niuton na metr sześcienny (N/m³) jest gradientem ciśnienia w strumieniu cieczy o jednostajnie rozłożonym wzdłuż strumienia spadku ciśnienia, równym 1 Pa między dwoma punktami tego strumienia, odległymi o 1 m (odległość mierzona wzdłuż strumienia).

Metr kwadratowy na niuton (m²/N)
jest ściśliwością ciała, dla którego stosunek względnej zmiany objętości do wywołującej ją zmiany ciśnienia jest równy 1 m²/N.

Jednostka napięcia powierzchniowego niuton na metr (N/m) jest to napięcie powierzchniowe cieczy występujące, gdy na odcinku o długości 1 m elementu liniowego, leżącego na powierzchni swobodnej tej cieczy, działa siła 1 N prostopadle do tego elementu i stycznie do powierzchni cieczy.

Dżul (J)
jest to energia równa pracy wykonanej przez siłę 1 N w kierunku jej działania, na drodze długości 1 m.

Jednostka udarności dżul na metr kwadratowy (J/m²) jest to udarność, jaką ma ciało o przekroju poprzecznym 1 m², którego złamanie wymaga energii 1 J.

Wat (W)
jest to moc, przy której praca 1 J wykonana jest w czasie 1 s.

Jednostka powierzchniowej gęstości mocy wat na metr kwadratowy (W/m²) jest to gęstość mocy występująca, gdy moc 1 W przypada na powierzchnię 1 m².

Jednostka lepkości paskalosekunda (pa · s) jest to lepkość, jaką ma jednorodny płyn, gdy podczas prostoliniowego ruchu laminarnego powierzchnie równych prędkości są równoległymi płaszczyznami, na których występuje naprężenie styczne 1 Pa, jeżeli różnica prędkości płynu w odległych od siebie o 1 m płaszczyznach równych prędkości wynosi 1 m/s.

Jednostka lepkości kinetycznej metr kwadratowy na sekundę (m²/s) jest to lepkość kinetyczna, jaką ma płyn, którego lepkość wynosi 1 Pa · s, a gęstość wynosi 1 kg/m³.

Jednostka strumienia objętości metr sześcienny na sekundę (m³/s) jest to strumień, przy którym przez dany przekrój poprzeczny przemieszcza się ciało o objętości 1 m³ w czasie 1 s.

Jednostka strumienia masy kilogram na sekundę (kg/s) jest to strumień masy, przy którym przez dany przekrój poprzeczny przemieszcza się ciało o masie 1 kg w czasie 1 s.

Jednostka gęstości strumienia masy kilogram na sekundę i metr kwadratowy (kg/(s · m²)) jest to taka gęstość strumienia masy, przy której przez poprzeczny przekrój 1 m² prostopadły do kierunku przepływu przemieszcza się ciało o masie 1 kg w czasie 1 s.

Jednostka entalpii właściwej dżul na kilogram (J/kg) jest to entalpia właściwa, jaką ma układ o masie 1 kg i entalpii 1 J.

Jednostka objętości właściwej metr sześcienny na kilogram (m³kg) jest objętością substancji, której 1 m³ ma masę równą 1 kg.

Jednostka objętościowego ciepła przemiany dżul na metr sześcienny (J/m³) jest objętościowym ciepłem przemiany, w której zmiana stanu skupienia 1 m³ fazy wyjściowej wymaga dostarczenia ciepła równego 1 J.

Jednostka pojemności cieplnej dżul na kelwin (J/K) jest to pojemność cieplna ciała, którego temperatura wzrasta o 1 K po pochłonięciu przez nie energii cieplnej 1 K.

Jednostka ciepła właściwego dżul na kilogram i kelwin (J/(kg · K)) jest to ciepło właściwe ciała o masie 1 kg i pojemności cieplnej 1 J/K.

Jednostka gęstości powierzchniowej strumienia ciepła wat na metr kwadratowy (W/m²) jest gęstością objętościową takiego strumienia ciepła, w którym przez 1 m² powierzchni przepływa równomiernie rozłożony na tej powierzchni strumień ciepła równy 1 J.

Jednostka gęstości objętościowej strumienia ciepła wat na metr sześcienny (W/m³) jest gęstością objętościową takiego strumienia ciepła, w którym przez 1 m³ objętości strumienia przepływa równowmiernie rozłożony w tej objętości strumień ciepła równy 1 W.

Jednostka przenikalności energii cieplnej wat na metr kwadratowy i kelwin (W/(m² · K)) jest to taka przenikalność energii cieplnej, dla której przy gęstości mocy cieplnej 1 W/m² występuje na granicy środowisk różnica temperatur 1 K.

Jednostka gradientu temperatury kelwin na metr (K/m) jest to gradient temperatury, przy którym w środowisku jednorodnym występuje różnica temperatur 1 K między dwoma punktami odległymi od siebie o 1 m.

Jednostka przewodności cieplnej właściwej wat na metr i kelwin (W/(m · K)) jest to przewodność cieplna właściwa środowiska, w którym przy gęstości mocy cieplnej 1 W/m² gradient temperatury jest równy 1 K/m.

Jednostka przewodności cieplnej wat na kelwin (W/K) jest to przewodność cieplna, jaką ma kanał cieplny o przekroju poprzecznym 1 m² i o długości 1 m utworzony ze środowiska, które ma przewodność cieplną właściwą 1 W/(m · K).

Jednostka oporu cieplnego właściwego metr razy kelwin na wat (m · K/W) jest to opór cieplny właściwy środowiska, którego przewodność cieplna właściwa wynosi 1 W/(m · K).

Jednostka oporu cieplnego kelwin na wat (K/W) jest to opór cieplny kanału cieplnego o przewodności cieplnej 1 W/K.

Jednostka współczynnika Joule'a-Thomsona kelwin na paskal (K/Pa) jest wartością współczynnika Joule'a-Thomsona, gdy przy zmianie ciśnienia o 1 Pa — w zjawisku rozprężenia się gazu przez dyszę porowatą przy stałej entalpii — zmiana temperatury wynosi 1 K.

Jednostka gęstości prądu elektrycznego amper na metr kwadratowy (A/m²) jest to gęstość prądu elektrycznego występująca, gdy prąd 1 A rozkłada się równomiernie na powierzchni 1 m², prostopadłej do kierunku tej gęstości prądu elektrycznego.

Kulomb (C)
jest to ładunek elektryczny przepływający w czasie 1 s przez powierzchnię, gdy prąd elektryczny płynący przez tę powierzchnię wynosi 1 A.

Jednostka gęstości ładunku kulomb na metr sześcienny (C/m³) jest gęstością ładunku elektrycznego jednoimiennego rozłożónego równomiernie tak, że 1 C znajduje się w objętości równej 1 m³.

Jednostka powierzchniowej gęstości ładunku kulomb na metr kwadratowy (C/m²) jest powierzchniową gęstością ładunku, rozłożonego równomiernie tak, że 1 C znajduje się na powierzchni 1 m² naładowanego ciała.

Jednostka liniowej gęstości ładunku kulomb na metr (C/m) jest liniową gęstością ładunku rozmieszczonego równomiernie wzdłuż naładowanego ciała tak, że na 1 m długości przypada ładunek równy 1 C.

Jednostka momentu dipola elektrycznego kulombometr (C · m) jest to moment dipola elektrycznego utworzonego przez dwa ładunki różnoimienne o wartościach 1 C każdy, znajdujące się w odległości 1 m od siebie.

Wolt (V)
jest to napięcie elektryczne występujące między dwiema powierzchniami ekwipotencjalnymi jednorodnego przewodu prostoliniowego, w którym płynie nie zmieniający się prąd 1 A, a moc wydzielana przez przewód między tymi powierzchniami jest równa 1 W.

Jednostka pola elektrycznego wolt na metr (V/m) jest to jednostajne pole elektryczne, w którym różnica potencjałów między dwiema płaszczyznami ekwipotencjalnymi odległymi od siebie o 1 m wynosi 1 V.

Jednostka indukcji elektrycznej kulomb na metr kwadratowy (C/m²) jest to indukcja elektryczna, przy której na powierzchni przewodnika równej 1 m², prostopadłej do linii pola elektrycznego, indukuje się ładunek elektryczny 1 C.

Jednostka strumienia elektrycznego kulomb (C) jest to strumień elektryczny przez powierzchnię zamkniętą stanowiącą brzeg obszaru, w którym znajduje się swobodny ładunek elektryczny 1 C.

Farad (F)
jest to pojemność elektryczna, jaką ma kondensator, w którym między elektrodami występuje napięcie elektryczne 1 V, gdy znajdują się na nich różnoimienne ładunki elektryczne o wartości 1 C każdy.

Jednostka przenikalności elektrycznej farad na metr (F/m) jest to przenikalność elektryczna (bezwzględna) środowiska izotropowego, w którym polu elektrycznemu 1 V/m odpowiada indukcja elektryczna 1 C/m².

Jednostka polaryzowalności kulomb razy metr kwadratowy na wolt (C · m²/V) jest wartością polaryzowalności, przy której pole elektryczne jednostkowe 1 V/m, działając na układ (np. molekuły), wytwarza dipolowy moment elektryczny równy 1 C · m.

Om (Ω)
jest to rezystancja (opór) elektryczna między dwiema powierzchniami ekwipotencjalnymi przewodu jednorodnego prostoliniowego, gdy niezmienne napięcie elektryczne 1 V występujące między tymi powierzchniami wywołuje w tym przewodzie prąd elektryczny 1 A.

Jednostka rezystywności (oporu właściwego) elektrycznej omometr (Ω · m) jest to rezystywność elektryczna, jaką ma jednorodny przewodnik, gdy wykonany z niego przewód o przekroju poprzecznym 1 m² i długości 1 m ma rezystancję elektryczną 1 Ω.

Simens (S)
jest to konduktancja elektryczna przewodu o rezystancji elektrycznej 1 Ω.

Weber (Wb)
jest to strumień magnetyczny, który malejąc jednostajnie do zera w czasie 1 s, indukuje napięcie źródłowe (SEM) 1 V w obejmującym ten strumień magnetyczny obwodzie zamkniętym jednozwojowym wykonanym z przewodu o przekroju kołowym znikomo małym.

Tesla (T)
jest to indukcja magnetyczna pola magnetycznego jednostajnego, przy której na przekrój poprzeczny 1 m² przypada strumień magnetyczny 1 Wb.

Jednostka natężenia pola magnetycznego amper na metr (A/m) jest to pole magnetyczne, jakie występuje na powierzchni bocznej walca kołowego o obwodzie 1 m, stycznie do powierzchni bocznej tego walca i prostopadle do jego tworzącej, gdy przez znajdujący się w osi tego walca przewód prostoliniowy nieskończenie długi o przekroju kołowym znikomo małym płynie nie zmieniający się prąd 1 A.

Jednostka momentu magnetycznego dipola weber razy metr (Wb · m) jest momentem dipolowym magnetycznego dipola, utworzonego przez różnoimienne bieguny magnetyczne 1 Wb umieszczone w odległości 1 m.

Jednostka momentu elektromagnetycznego amper razy metr kwadratowy (A · m²) jest moementem magnetycnzym zamkniętego obwodu obejmującego powierzchnię 1 m², przez który płynie prąd 1 A.

Henr (H)
jest to indukcyjność obwodu, w którym indukuje się siła elektromotoryczna 1 V, gdy prąd elektryczny płynący w tym obwodzie zmienia się jednostajnie o 1 A w czasie 1 s.

Jednostka przenikalności magnetycznej henr na metr (H/m) jest to przenikalność magnetyczna środowiska izotropowego, w którym polu magnetycznemu 1 A/m odpowiada indukcja magnetyczna 1 T.

Jednostka napięcia magnetycznego (siły magnetomotorycznej) amper (A) jest to napięcie magnetyczne występujące wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej stanowiącej brzeg powierzchni, gdy przez tę powierzchnię przenika jeden przewód z nie zmieniającym się prądem elektrycznym 1 A.

Jednostka oporu magnetycznego amper na weber (A/Wb) jest oporem magnetycznym jednorodnego obwodu magnetycznego, w którym napięcie magnetyczne 1 A wywołuje strumień magnetyczny równy 1 Wb.

Jednostka przewodności magnetycznej weber na amper (Wb/A) jest przewodnością magnetyczną jednorodnego obwodu magnetycznego, którego opór magnetyczny równy jest 1 A/Wb.

Jednostka zdolności skupiającej układu optycznego metr do potęgi minus pierwszej (m-1) jest to zdolność skupiająca układu optycznego, którego ogniskowa ma długość 1 m.

Jednostka liczby falowej metr do potęgi minus pierwszej (m-1) jest to liczba falowa fali mającej długość 1 m.

Jednostka oświetlenia energetycznego wat na metr kwadratowy (W/m²) jest to natężenie napromieniowania występujące, gdy moc promieniowania 1 W przypada na powierzchnię 1 m².

Jednostka napromieniowania dżul na metr kwadratowy (J/m²) jest to napromieniowanie, jakie powstaje w czasie 1 s przy natężeniu napromieniowania 1 W/m².

Jednostka natężenia promieniowania wat na steradian (W/sr) jest to natężenie promieniowania, przy którym moc promieniowania 1 W jest zawarta w kącie bryłowym 1 sr.

Jednostka mocy strumienia promieniowania wat (W) jest mocą takiego strumienia promieniowania, który przez przenikaną strumieniem powierzchnię przenosi w czasie 1 s energię 1 J.

Jednostka luminancji energetycznej wat na metr kwadratowy i steradian (W/(m² · sr)) jest to luminancja energetyczna, jaką ma w kierunku prostopadłym powierzchnia 1 m² przy natężeniu promieniowania 1 W/sr.

Lumen (lm)
jest to strumień świetlny wysyłany w kącie bryłowym 1 sr przez punktowe źródło światła o światłości 1 cd.

Jednostka ilości światła lumenosekunda (lm · s) jest to ilość światła przenoszona w czasie 1 s przez strumień świetlny 1 lm.

Jednostka promienności lumen na metr kwadratowy (lm/m²) jest promiennością powierzchni wysyłającej równomiernie strumień promieniowania tak, że każdy 1 m² wysyła strumień świetlny równy 1 lm.

Luks (lx)
jest to natężenie oświetlenia wytworzone przez strumień świetlny 1 lm na powierzchni 1 m².

Jednostka naświetlenia luksosekunda (lx · s) jest to naświetlenie wywołane ilością światła 1 lm · s na powierzchni 1 m².

Jednostka luminancji kandela na metr kwadratowy (cd/m²) jest to luminancja powierzchni 1 m², której światłość w kierunku prostopadłym do tej powierzchni jest równa 1 cd.

Jednostka skuteczności świetlnej lumen na wat (lm/W) jest wizualną wydajnością źródła światła emitującego strumień świetlny 1 lm, gdy moc energetyczna tego strumienia wynosi 1 W.

Jednostka natężenia dźwięku wat na metr kwadratowy (W/m²) jest to gęstość mocy występująca, gdy moc 1 W przypada na powierzchnię 1 m².

Jednostka oporu akustycznego paskalosekunda na metr sześcienny (Pa · s/m³) jest to opór akustyczny układu akustycznego, w którym przy ciśnieniu akustycznym 1 Pa prędkość objętościowa akustyczna wynosi 1 m³/s.

Jednostka oporu akustycznego właściwego paskalosekunda na metr (Pa · s/m) jest to opór akustyczny właściwy, jaki ma środowisko, w którym układ akustyczny o przekroju 1 m² prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali akustycznej ma opór akustyczny 1 Pa · s/m³.

Jednostka mocy akustycznej wat (W) jest strumieniem energii dźwiękowej (mocą dźwięku), przy którym przez rozważaną w obszarze wypełnionym przez dźwięk powierzchnię przepływa w czasie 1 s energia równa 1 J.

Jednostka oporu mechanicznego układu akustycznego niutonosekunda na metr (N · s/m) jest oporem mechanicznym układu akustycznego, w wypadku którego siła 1 N działająca na daną powierzchnię (w kierunku prędkości liniowej powierzchni uwarunkowanej działaniem tej siły) nadaje powierzchni prędkość 1 m/s.

Jednostka masy molowej kilogram na mol (kg/mol) jest to masa molowa jednorodnego ciała o masie 1 kg i o liczności materii 1 mol.

Jednostka objętości molowej metr sześcienny na mol (m³/mol) jest to objętość molowa jednorodnego ciała o objętości 1 m³ i o liczności materii 1 mol.

Jednostka energii wewnętrznej molowej dżul na mol (J/mol) jest to energia wewnętrzna molowa układu o liczności materii 1 mol i energii wewnętrznej 1 J.

Jednostka pojemności cieplnej molowej dżul na mol i kelwin (J/(mol · K)) jest to pojemność cieplna molowa układu o liczności materii 1 mol i pojemności cieplnej 1 J/K.

Jednostka stężenia molowego mol na metr sześcienny (mol/m³) jest to stężenie molowe roztworu o objętości 1 m³ zawierającego rozpuszczone ciało o liczności materii 1 mol.

Jednostka molalności mol na kilogram (mol/kg) jest to molalność roztworu, który zawiera ciało o liczności materii 1 mol rozpuszczone w rozpuszczalniku o masie 1 kg.

Jednostka powinowactwa dżul na mol (J/mol) jest powinowactwem chemicznym przemiany, w której zmiana energii swobodnej o 1 J przypada na 1 mol.

Jednostka gęstości strumienia energii wat na metr kwadratowy (W/m²) jest natężeniem promieniowania jonizującego, któremu towarzyszy emisja mocy 1 W przez 1 m² powierzchni kuli otaczającej źródło.

Grey (Gy)
jest to dawka pochłonięta promieniowania jonizującego, przy jakiej energia 1 J zostaje przekazana ciału o masie 1 kg.

Jednostka mocy dawki pochłoniętej grey na sekundę (Gy/s) jest to moc dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego, przy jakiej dawka pochłonięta 1 Gy jest wytworzona w czasie 1 s.

Jednostka dawki ekspozycyjnej kulomb na kilogram (C/kg) jest to dawka ekspozycyjna promieniowania fotonowego, przy jakiej ładunek jonów jednego znaku wytworzony w sychym powietrzu jest równy 1 C, gdy elektrony uwolnione przez fotony promieniowania elemencie przestrzeni zawierajacym 1 kg powietrza utracą w powietrzu zdolność jonizowania.

Jednostka mocy dawki ekspozycyjnej amper na kilogram (A/kg) jest to moc dawki ekspozycyjnej promieniowania fotonowego, przy jakiej dawka ekspozycyjna wzrasta o 1C/kg w czasie 1 s.

Bekerel (Bq)
jest to aktywność źródła promieniotwórczego, w którym jedna samoistna przemiana jądrowa zachodzi w czasie 1 s.

Jednostka aktywności własnej bekerel na kilogram (Bq/kg) jest aktywnością własną ciała promieniotwórczego, w którym w masie 1 kg zachodzi jeden rozpad w czasie 1 s.

Jednostka gęstości strumienia cząstek metr do potęgi minus drugiej razy sekunda do potęgi minus pierwszej (m-2 · s-1) jest to gęstość strumienia cząstek jonizujących, przy jakiej do kuli o powierzchni koła wielkiego 1 m² wchodzi jedna cząstka jonizująca w czasie 1 s.

Jednostka stosunku giromagnetycznego amper razy metr kwadratowy na dżul i sekundę (A · m²/(J · s)) jest stosunkiem giromagnetycznym jądra, dla którego iloraz momentu magnetycznego i momentu pędu jest równy 1 A · m²/(J · s).

Jednostka liniowego współczynnika osłabiania metr do potęgi minus pierwszej (m-1) jest liniowym współczynnikiem osłabiania (dla określonego rodzaju promieniowania o ustalonej wartości energii) materiału, którego warstwa grubości 1 m wywołuje 1/e-krotne zmniejszenie natężenia promieniowania w stosunku do natężenia w wiązce padającej (e = 2,718 28).

Jednostka atomowego współczynnika osłabiania metr kwadratowy (m²) jest atomowym współczynnikiem osłabiania (dla określonego rodzaju promieniowania o ustalonej energii) w materiale, dla którego stosunek iloczynu masowego współczynnika osłabiania dla tego promieniowania i masy molowej do liczby Avogadra jest równy 1 m².

Jednostka masowego współczynnika osłabiania metr kwadratowy na kilogram (m²/kg) jest masowym współczynnikiem osłabiania (dla określonego rodzaju promieniowania o ustalonej wartości energii) w materiale, dla którego iloraz liniowego współczynnika osłabiania dla tego promieniowania i gęstości materiału jest równy 1 m²/kg.

Jednostka liniowej zdolności hamowania dżul na metr (J/m) jest liniową zdolnością hamowania takiego materiału (dla określonego rodzaju cząstek o ustalonej wartości energii), że na każdy metr toru cząstka traci w oddziaływaniu z materiałem energię równą 1 J.

Jednostka masowej zdolności hamowania dżul razy metr kwadratowy na kilogram (J · m²/kg) jest masową zdolnością hamowania (dla określonego rodzaju cząstek o ustalonej wartości energii) w materiale, dla którego iloraz liniowej zdolności hamowania dla tych cząstek i gęstości materiału równy jest 1 J · m²/kg.

Jednostka atomowej zdolności hamowania dżul razy metr kwadratowy (J · m²) jest atomową zdolnością hamowania (dla określonego rodzaju cząstek o ustalonej wartości energii) w materiale, dla którego stosunek iloczynu masowej zdolności hamowania (dla tych cząstek) i masy molowej materiału do liczby Avogadra jest równy 1 J · m².

Jednostka współczynnika rekombinacji metr sześcienny na sekundę (m³/s) jest takim współczynnikiem rekombinacji, że w obecności jonów dodatnich w ilości 1 jon/m³ i tyluż ujemnych, zachodzi w objętości 1 m³ jedna rekombinacja w ciągu 1 s.

Jednostka jonizacji liniowej właściwej para jonów na metr jest jonizacją liniową właściwą, przy której wzdłuż 1-metrowego odcinka toru danej cząstki powstała w ośrodku tylko jedna para jonów.

Fon (fon)
jest to poziom głośności dźwięku o częstotliwości 1000 Hz i poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB.

Oktawa
jest to interwał częstotliwości występujący, gdy logarytm przy podstawie 2 stosunku tych częstotliwości jest równy 1.

Dekada
jest to interwał częstotliwości występujący, gdy logarytm dziesiętny stosunku tych częstotliwości jest równy 1.

Atomowa jednostka masy (u)
jest to masa równa 1/12 części masy atomowej 12C (węgla 12). >

Jednostka pH jedność (1) jest to wykładnik stężenia jonów wodorowych, gdy kologarytm dziesiętny wartości liczbowej stężenia molowego aktywnych jonów wodorowych wyrażonych w mol/dm³ jest równy 1.

Jedność
jest to stosunek dwóch jednakowych wartości tej samej wielkości. Przy stosowaniu tej jednostki wartości wielkości wyraża się tak jak liczby oderwane. Słowa „jedność” ani oznaczenia „1” nie dopisuje się.

Procent (%)
jest to 1/100 stosunku dwóch wartości tej samej wielkości.

Promil (‰)
jest to 1/1000 stosunku dwóch wartości tej samej wielkości.

Bit (bit)
jest to ilość informacji, jaka odpowiada zajściu jednego z dwóch przeciwnych zdarzeń, gdy logarytm przy podstawie 2 odwrotności prawdopodobieństwa tego zdarzenia jest równy 1.

Bit na sekundę (bit/s)
jest to strumień informacji, przy którym ilość informacji 1 bit przepływa przez dany przekrój kanału informacyjnego w czasie 1 s.