Wzory - prąd stały

I - natężenie prądu
Q - ładunek elektryczny
U - napięcie elektryczne
Ε - siła elektromotoryczna źródła prądu (SEM)
R - opór elektryczny
r - opór wewnętrzny źródła SEM
t - czas
ρ - opór właściwy przewodnika s - przewodnictwo właściwe materiału l - długość przewodu
S - pole przekroju poprzecznego przewodu
W - praca prądu elektrycznego
P - moc prądu elektrycznego
T - temperatura

Wzór na natężenie prądu. Ilość ładunku Q jaki przepłynął w czasie t

Wzór na natężenie wynikający z prawa Ohma

Wzór na opór przewodnika

Przewodnictwo właściwe materiału wyznaczyć można znając wymiary geometryczne i przewodnictwo elektryczne jednorodnego bloku danego materiału:

\sigma=\frac{lG}{S},

gdzie: G - przewodnictwo elektryczne, S - pole przekroju poprzecznego elementu, l - długość bloku.

Jednostką przewodnictwa właściwego w układzie SI jest simens na metr (1 S/m)

[\sigma ]=\frac{\operatorname{S}}{\operatorname{m}}=\frac{1}{\Omega \cdot \operatorname{m}}

Wzór na opór elektryczny przewodnika, którego temperatuta wzrosła o DT, gdzie R0 to opór w temp. początkowej, a a to wsp. temperaturowy oporu

Wzór na SEM, gdzie W to praca jaką wykonało źródło na przemieszczenie ładunku Q

Wzór wyrażający prawo Ohma dla obwodu zamknietego

U=e-IrWzór na napięcie rzeczywiste źródła

R=R1+R2+...+Rn

Wzór na opór zastępczy n oporników połączonych szeregowo

Wzór na opór zastępczy n oporników połączonych równolegle

W=UIt

P=W/t

P=UI.