Ciężar ciała

Wszystkie ciała obdarzone masą są na Ziemi przyciągane siłą ciężkości daną wzorem:

m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
średnio g = 9,81 m/s2, w przybliżeniu 10 m/s2

Siła ta nazywana jest ciężarem ciała.

Przykład: Ile wynosi siła ciężkości działająca na człowieka o masie 70 kg?

Rozwiązanie:
Podstawiamy dane do wzoru na ciężar:

Cóż wynik, jak wynik nic nam nie mówi, tylko tyle, że wychodzi liczba rzędu setek. W większości prostych przypadków możemy podstawiać przybliżoną wartość przyspieszenia ziemskiego g=10 m/s2. Dlatego w przybliżeniu można uznać, że ciężar jest 10 razy większy od masy ciała.

Ciężar, a masa ciała

Większość osób myli pojęcie masy z pojęciem ciężaru. Wynika to po części ze sposobu w jaki używamy języka potocznego, a częściowo wiąże się z metodami dokonywania pomiarów masy.

Potocznie mówimy: "Hubert waży 69 kilo". A skoro "waży", to by oznaczało, że ciężar wyraża się w kilogramach. Ale tak nie jest! - ciężar "fizyczny" nie jest wyrażany w kilogramach, lecz w niutonach!

Z określaniem ciężaru w kilogramach wiąże się stara jednostka siły - tzw. "kilogram siła" - tak określana była wartość siły, którą Ziemia przyciąga ciało o masie 1 kg. Jednak dziś nie używa się tej jednostki, bo jest ona myląca. Dlatego powinniśmy pamiętać o tej różnicy między językiem potocznym a językiem nauki.

Podsumujmy:

  • siłę ciężkości (ciężar) wyrażamy w niutonach
  • masę wyrażamy w kilogramach

Teraz trochę o tym dlaczego nie należy utożsamiać ciężaru z masą.

W warunkach ziemskich różnice ciężaru ciał o tych samych masach są niewielkie. Odważnik 1 kilogramowy będzie przyciągany siłą ok. 10 N wszędzie na naszym globie. Jednak już nieco bardziej dokładne pomiary wykażą, że na równiku ciała są o ok. 0,3% lżejsze. Jeszcze mniej waży 1 kg na Księżycu - tam z racji znacznie mniejszego przyciągania grawitacyjnego srebrnego globu będzie on ok. 6 razy lżejszy niż na Ziemi. Gdyby ten sam kilogram zważyć wagą sprężynową na Jowiszu, to okazałoby się, że jest on ponad 13 razy cięższy niż na naszej rodzimej planecie. Jednak we wszystkich tych miejscach masa ciężarka jest tak sama i wynosi cały czas 1 kg.

Uwzględnienie wpływu ruchu wirowego Ziemi na wartość ciężaru ciała

W rzeczywistości w warunkach ziemskich siła ciężkości nie jest jedyną siłą mającą wpływ na ciężar ciała. Rzecz w tym, że znajdujemy się na powierzchni kuli, która obraca się raz na 24 godziny. Z obrotem tym związana jest siła bezwładności zwana siłą odśrodkową.

Siła odśrodkowa działa od osi obrotu, co oznacza, że będzie ona zmniejszać siłę ciężkości.

Wartość siły odśrodkowej obliczamy ze wzoru:

( - prędkość kątowa, R - promień obrotu)

Chwila przyjrzenia się rysunkowi i zastanowienia doprowadzi szybko do wniosku, że największą wartość siła odśrodkowa ma na równiku (ma tam największy promień), a na biegunach ma wartość zero. Dodatkowo jeszcze na równiku siła ta najefektywniej zmniejsza ciężar, co wynika z faktu, że działa ona tam dokładnie przeciwnie do siły ciężkości.

(Uwaga: nie należy mylić promienia obrotu R z promieniem Ziemi!)

Dokładniejsza analiza ujawnia, że tylko składowa siły odśrodkowej równoległa do promienia powoduje zmniejszanie ciężaru.
Składowa prostopadła z kolei odpowiada m.in. za spłaszczenie kształtu Ziemi.

Przyspieszenie odśrodkowe:

Tutaj R to niekoniecznie promień Ziemi (tak jest tylko na równiku! - bo na innej szerokości geograficznej promień obrotu jest mniejszy od promienia Ziemi)

Siła odśrodkowa wywołana ruchem wirowym Ziemi wywołuje jeszcze inne zjawiska niż zmniejszanie cieżaru. Należy do nich m.in. siła Coriolisa. Powoduje ona, że rzeki płynące wzdłuż równoleżnika podmywają brzegi silniej po jednej swojej (wschodniej, lub zachodniej w zależności od tego, czy rzeka płynie na północ, czy na południe). Innym efektem siły Coriolisa jest ustalenie kierunku wirowania wody - okazuje się, że na półkuli północnej spływająca do odpływu woda wiruje odwrotnie, niż na półkuli południowej.

Przykład: O ile procent siła odśrodkowa zmniejsza ciężar ciał na równiku?

Zamiast obliczać procent sił obliczymy jaki jest stosunek przyspieszenia odśrodkowego do przyspieszenia grawitacyjnego g - przyspieszenia od sił różnią się tylko wymnożeniem przez stały czynnik m .

Obliczmy więc przyspieszenie odśrodkowe:

Przy czym: , gdzie T = 24h = 24.3600s.

Więc:

Podstawmy pozostałe wartości:
Promień Ziemi R = 6,37 . 106 m.:


Uwaga:
Rysunek nie zachowuje skali w wartościach sił

Ponieważ g = 10 m/s2, więc widać, że aodsr stanowi tylko ok. 0,3% wartości przyspieszenia - powoduje bardzo nieznaczne zmniejszenie przyspieszenia ziemskiego i ciężaru.
Jednak warto zauważyć, że 0,03 m/s2 może zmniejszyć wartość 9,82 m/s2 (wartość na biegunie) do na 9,79 m/s2 (g na równiku) co bardzo dobrze tłumaczy różnice jakie występują w wartości przyspieszenia ziemskiego.