godzina...

Prawo powszechnego ciążenia


1. Prawo powszechnego ciążenia
2. Siła grawitacji
3. Potencjał grawitacyjny, przyspieszenie grawitacyjne i natężenie pola grawitacyjnego
4. Prędkości kosmiczne
5. Praca w polu grawitacyjnym

Co znaczą niektóre wzory:
m - masa ciała
G - stała grawitacji
R,r - odległość dwóch ciał ew. promień
Fg - ciężar ciała
g - przyspieszenie grawitacyjne
VI - pierwsza prędkość kosmiczna
VII - druga prędkość kosmiczna


1. Prawo powszechnego ciążenia
Definicja:  Grawitacja nazywana czasami ciążeniem powszechnym to jedno z oddziaływań podstawowych wyróżnianych przez fizykę. Oddziaływanie grawitacyjne jest zależne od masy posiadanej przez poszczególne ciała i od odległości między nimi.


2. Siła grawitacji
W ujęciu klasycznym, dwa ciała obdarowane masami M i m, znajdujące się w odległości R od siebie, oddziaływują na siebie siłą o wartości danej wzorem:
wzór

Wzór na przyspieszenie grawitacyjne:
wzór

Wzór na przyspieszenie grawitacyjne
wzór

G to stała grawitacji, równa w przybliżeniu:
wzór
Dla małych odległości od Ziemi możemy przyjąć, iż czynnik GM/R2 jest stały; w takim przypadku uniwersalizujemy wzór do postaci: Fg=m×g. Litera g oznacza przyspieszenie grawitacyjne, dla Polski jego ogólnie przyjęta wartość to 9,81m×s-2.

Siła grawitacji równa jest gradientowi energii potencjalnej:
wzór
3. Potencjał grawitacyjny, przyspieszenie grawitacyjne i natężenie pola grawitacyjnego
 • A. Postać klasyczna
  Porównując powyższy wzór do wzoru wynikającego z drugiej zasady dynamiki Newtona, otrzymujemy wzór na przyspieszenie grawitacyjne:
  wzór

  Jednostką przyspieszenia grawitacyjnego jest m×s-2 - czyli innymi słowy metr przez sekundę do kwadratu.

  Natężenie pola grawitacyjnego to stosunek siły grawitacyjnej, działającej na cało w polu grawitacyjnym, do masy tego ciała:
  wzór

  Jednostką natężenia grawitacyjnego jest N×kg-1, chociaż wzory na natężenie i przyspieszenie w polu grawitacyjnym są sobie tożsame.
  Potencjał grawitacyjny to wielkość skalarna, wyrażająca się wzorem:
  wzór

 • B Postać różniczkowa
  Natężenie pola grawitacyjnego zdefiniowane jest jako gradient potencjału grawitacyjnego:
  wzór

  Rozpiszmy powyższy wzór; pamiętajmy, że:
  wzór

  Zgodnie z definicją:
  wzór

  Aby obliczyć wartość wektora, posługujemy się Twierdzeniem Pitagorasa:
  wzór

  Rozpatrując odległość od źródła pola w jednym wymiarze, wartości wektorów w pozostałych wymiarach przyjmę wartości zerowe
  (y=0 ^ z=0)
  wzór

  wzór
  4. Prędkości kosmiczne
 • I prędkość kosmiczna
  Definicja: Pierwsza prędkość kosmiczna jest to prędkość, jaką trzeba posiadać, aby móc orbitować wokół ciała o znanej masie M po orbicie kołowej o promieniu równym średniemu promieniowi tego ciała.

  Pierwsza prędkość kosmiczna jest to prędkość, jaką trzeba posiadać, aby móc orbitować wokół ciała o znanej masie M po orbicie kołowej o promieniu równym średniemu promieniowi tego ciała.
  wzór

  Prędkość ta dla Ziemi wynosi około 7,91km×s-1

  Przykład zadania: Oblicz wartość pierwszej prędkości kosmicznej dla Księżyca.
  wzór

 • Druga prędkość kosmiczna:
  Definicja: Druga prędkość kosmiczna jest to najmniejsza prędkość, jaką trzeba posiadać, aby móc uciec nieskończenie daleko od ciała o znanej masie M. Ściślej - jest to najmniejsza prędkość, jaką nadać trzeba ciału na powierzchni innego ciała o masie M, aby tor jego ruchu stał się parabolą lub hiperbolą.

  Drugą prędkość kosmiczną obliczamy, wykorzystując zasadę zachowania energii. Porównujemy wartości energii mechanicznej na powierzchni ciała i w nieskończoności:
  wzór

  Dla Ziemi wartość ta wynosi około 11,19km×s-1

  Przykład zadania: Oblicz wartość drugiej prędkości kosmicznej dla Księżyca.
  wzór


  5. Praca w polu grawitacyjnym
  Praca w polu grawitacyjnym wykonana przez siłą zewnętrzną przeciwko siłom grawitacji wyrażona może zostać poprzez różnicę energii potencjalnych lub klasyczny iloczyn siły przez pokonaną drogę:

 • W małej odległości od powierzchni Ziemi:
  wzór

 • W odległości porównywalnej z promieniem Ziemi:
  wzór

  Wyprowadzenie wzoru wymaga zastosowania rachunku całkowego:
  wzór

  Gdy ciało, mimo działania siły zewnętrznej skierowanej przeciwko sile grawitacji zostaje opuszczone, wykonana zostaje praca ujemna:
  wzór   

 • 2006 iwiedza